Phil Town

Phil Town سرمایه گذار آمریکایی و از پیروان فلسفه وارن بافت در سرمایه گذاری است. ویدیوهای آموزشی بسار مفیدی در

بیشتر بخوانید