بحران انرژی؛ جهان در برزخ میان سوخت‌های فسیلی و انرژی‌های پاک

تهران-ایرنا-مهر 1400:  کاهش سرمایه گذاری در حوزه سوخت های فسیلی از یک سو و مهیا نبودن زمینه های حرکت کامل

بیشتر بخوانید