اصطلاحات بورس و بازار سهام

1- بازار بورس: بازاری که در آن سهام خرید و فروش می شود. البته موارد قابل خرید و فروش فقط

بیشتر بخوانید